image
هر شرکتی به برنامه امنیتی نیاز دارد، چرا که هر شرکتی دارای اطلاعات بسیار با ارزشی است. عده ای فکر می کنند در شرکت خود اطلاعات با ارزشی ندارند ولی هر کسب و کاری دارای داده های زیادی است و همین ها باارزش محسوب می شوند از این رو باید از آنها محافظت کرد. اطلاعاتی مانند محصول ( طرح ها، برنامه ها، برنامه های کاربردی ثبت اختراع، کد منبع و نقشه ها)، اطلاعات مالی (ارزیابی های بازار و سوابق و اسناد مالی) که فرآیند حفاظت اطلاعات در برابر انواع کارهای غیرمجاز شامل دسترسی، استفاده، افشا، اختلال، تغییر، مطالعه، بازرسی، ضبط یا تخریب باید بر عهده تیمی متخصص و کاربلد مثل تیم امنیت رایان سافت لند باشد. با تیم رایان سافت لند، امنیت خود را به یکباره تامین کنید.